Как доказать правомерность договора купли-продажи квартиры на товарной бирже

Приобретение квартиры, а также другой недвижимости, через товарную биржу в 90-х гг прошлого столетия было не редкостью.

В связи с этим, на сегодняшний день у собственников таких квартир возникают трудности, когда встает вопрос о продаже указанной недвижимости, поскольку нотариус отказывается удостоверять сделку ссылаясь на недействительность договора купли-продажи квартиры, зарегистрированного на товарной бирже.

Действительность договора купли-продажи на товарной бирже в таком случае может быть установлена в суде на основании следующих норм законов:

Согласно ст. 15 Закона Украины «О товарной бирже» сделки, зарегистрированные на бирже, не подлежат нотариальному удостоверению.

С другой стороны ст. 227 Гражданского кодекса УССР 1963 года предусмотрено, что договор купли-продажи жилого дома должен быть нотариально удостоверен, если хотя бы одной из сторон является гражданин. Несоблюдение этого требования влечет недействительность договора (ст. 47 этого кодекса).

Нормы Гражданского кодекса имеют преимущество в применении поскольку являются специальными нормами для указанных правоотношений.

В соответствии с ч. 2 ст. 47 указанного кодекса если одна из сторон полностью или частично выполнила сделку, которая подлежит нотариальному удостоверению, а вторая сторона уклоняется от нотариального удостоверения сделки, суд вправе по требованию стороны, которая выполнила сделку, признать сделку действительной. В таком случае последующее нотариальное удостоверение сделки не требуется.

Адвокат по недвижимости и оформлению права собственности предоставляет услуги по признанию действительным биржевого договора купли-продажи недвижимости в суде для дальнейшей ее реализации в относительно короткие сроки.

Признание действительным договора купли-продажи на бирже — 100% результат, который даст возможность в дальнейшем реализовать Вашу недвижимость!

С уважением, адвокат Ильина Кристина

 

Як довести правомірність договору купівлі-продажу нерухомості на товарній біржі

Придбання квартири або іншої нерухомості через товарну біржу у 90-х рр. минулого століття було не рідкістю.

У зв’язку з цим у власників такої нерухомості на сьогоднішній день виникають труднощі, коли постає питання про продаж вказаної нерухомості, оскільки нотаріус відмовляється посвідчувати угоди посилаючись на недійсність договору купівлі-продажу квартири, зареєстрованого на товарній біржі.

Дійсність угоди, зареєстрованої на товарній біржі, у такому випадку може бути встановлена в суді на підставі наступних норма законів:

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про товарну біржу» угоди, зареєстровані на біржі, не підлягають нотаріальному посвідченню.

Статтею 227 ЦК України (в редакції 1963 року) передбачено, що договір купівлі-продажу жилого будинку повинен бути нотаріально посвідчений, якщо хоча б однією із сторін є громадянин. Недодержання цієї вимоги тягне недійсність договору (ст. 47 цього Кодексу).

Норми Цивільного кодексу мають перевагу у застовуванні оскільки являються спеціальними нормами для вказаних правовідносин.

Відповідно до ч. 2 ст. 47 ЦК України, якщо одна із сторін повністю або частково виконала угоду, що потребує нотаріального посвідчення, а друга сторона ухиляється від нотаріального оформлення угоди, суд вправі за вимогою сторони, яка виконала угоду, визнати угоду дійсною. В цьому разі наступне нотаріальне оформлення угоди не вимагається.

Адвокат з нерухомості та оформлення права власності надає послуги з визнання дійсним біржового договору купівлі-продажу нерухомості в суді для подальшої її реалізації у відносно короткі строки.

Визнання дійсним договору купівлі-продажу на біржі — 100% результат, що надасть можливість в подальшому реалізувати Вашу нерухомість!

З повагою, адвокат Ільїна Христина